Vedtægter                                                                                                          

Vedtægter

§ 1 Navn og tilhørsforhold
Stk. 1. Foreningens navn er Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening (ØBcH).

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Kolding Kommune.

Stk. 3. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).§2 Formål

Stk.1. Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundes evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.

Stk. 2. Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke aktiviteter med hunde samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i et forpligtende fællesskab, styrke folkeoplysningen og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.

Stk. 3. For at nå disse mål skal foreningen:

Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunde, så de får et aktivt og indholdsrigt liv. Foreningen lægger vægt på, at der på intet tidspunkt må anvendes hårdhændet behandling / træning – indlæringen skal være positiv med ros og belønning.
Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundes behov og hundeføreres interesser.
Arbejde med både konkurrence- og breddetræning, samt grundlæggende opdragelse af familiehunde.
Gennem et aktivt ungdomsarbejde fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunde.
Arbejde på at fastholde medlemmer gennem et aktivt foreningsliv.
Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, trænere og dommere.
Være åben i bestyrelsesarbejde over for medlemmerne – der skal være en gennemskuelighed i dispositioner omkring klub-/træningsarbejde og økonomi.
§ 3. Medlemskab.

Stk. 1. Som medlem af foreningen kan optages alle, der aktivt vil arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Manglende rettidig betaling af kon­tingent betragtes som udmeldelse af foreningen.§ 4. Kontingent.

Stk.1 Til drift af foreningen betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen skal fremlægge et forslag til kontingent for efterfølgende regnskabsår.

Stk.2. Foreningen skal betale de fast­satte kontingenter til landsforenin­gen Danmarks civile Hundefører­for­e­ning og til DGI.

Stk.3. Kontingentet består af to dele: Grundkontingent og træningsgebyr. Det samlede kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Stk..4. Grundkontingentet består af 1-3:

Kontingent til DcH Danmark incl. forsikring.
Kontingent til DcH kreds 4.
Kontingent til DGI
Hvis nogle af ovenstående kontin­gen­ter ændres, ændres grund­kon­tingentet tilsvaren­de, uafhængigt af ge­neralfor­samlingen.
Træningsgebyr ØBcH
Stk. 5. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.

Stk. 6. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan.

Stk.7. Medlemmer, der overføres fra en an­den lo­kalafdeling i DcH og som har be­talt kontin­gent i denne fore­ning for for­e­ningsåret, skal først be­­tale kontingent til foreningen fra næ­ste regnskabsårs begyndelse. Be­stemmelsen gælder kun kontin­gent og ikke eventuelt træ­nings­gebyr.

Stk. 8. Rettidig betaling af kontin­gent: Nye medlemmer skal betale kontin­gent senest 7 dage efter at de har modtaget kontingentopkrævning fra kassereren.

Stk. 9. Medlemmer der ikke har be­talt kontingent pr. 1. februar, slettes i foreningen og DcH.

Stk. 10. Ved genindmeldelse inden for samme kalenderår opkræ­ves et genindmeldelsesgebyr, som fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 11. Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer eller medlemmer i restance har intet krav på foreningen eller dens midler.§5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i første kvartal.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller via foreningens hjemmeside. Dagsordenen vedlægges indkaldelsen.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalfor­sam­lingen, skal være formanden skriftligt i hænde se­nest 14 dage før generalforsam­lingen.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af A Dirigent. B Referent. C Stemmetæller.
2. Bestyrelsens beretning med efterfølgende debat og godkendelse af beretningen.
3. Regnskabsaflæggelse for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag, herunder forslag til ændringer i vedtægterne.

5. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for efterfølgende år – indstilling iflg. Budget fra bestyrelsen skal foreligge.

6. Valg af formand (ulige år) eller kasserer (lige år) for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.

7. Valg af 1 (lige år)/2 (ulige år)bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode. Genvalg kan finde sted.

Det bør tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer alle arbejdsgrene i klubben.

Det bør tilstræbes, at bestyrelsesmedlemmer ikke tilhører samme husstand eller familie.

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for det kommende år. Genvalg kan finde sted.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for det kommende år. Genvalg kan finde sted.

10: Valg af fanevagt/ fanebærer.

11. Eventuelt.

Stk. 5. Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemning ske skriftligt.

Stk. 6. For at være valgbar, skal den foreslåede kandidat være medlem og til stede på generalforsamlingen, eller der skal foreligge en skriftlig tilkendegivelse fra den foreslåede om at være villig til at modtage valg. Kandidater til revisor og revisorsuppleant behøver ikke at være medlem.

Stk. 7. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte, stemmeberet-tigede medlemmer.

Stk. 8. Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalfor-samling, hvor de er vedtaget.§6. Adgang og stemmeret – generalforsamling

Stk. 1. Adgang og stemmeret til generalforsamlingen har foreningens medlemmer.

Stk. 2. Medlemmer, som ikke er fyldt 16 år på afstemningstidspunktet, har ikke stemmeret

Stk. 3.. Medlemmer med kontingentrestance har ikke adgang til generalforsamling.

Stk. 4. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

Stk. 5: Gæster kan af bestyrelsen inviteres til at deltage uden tale- og stemmeret.§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær general­forsam­ling afholdes med min. 1 uges varsel, når be­styrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt forlanger det.

Stk. 2. Anmodning om ekstraordinær general-forsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Stk. 3. Afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 3 uger efter at begæring derom er modtaget.§ 8. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær samt evt. andre ansvarsområder,

Stk. 2. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Kolding Kommunes retningslinjer.

Stk.3. Foreningen tegnes af hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan afgive fuldmagt til enkelte medlemmer i bestyrelsen til at foretage daglige, sædvanlig handlinger, herunder af foretage betalinger fra foreningens konti.

Stk.4. Hvis et bestyrelsesmedlem fra­træ­der inden for sin valgperiode, ind­træder en suppleant frem til først­kommende generalfor­sam­ling, hvor der vælges et nyt bestyrel­ses­medlem for den resterende del af det fratrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.§ 9. Økonomi

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31.december.

Stk. 2. Det reviderede regnskab skal fremlægges til gennemsyn for medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Det årlige regnskab under­skri­ves af den samlede be­styrelse

Stk. 4. Regnskaber og bilag skal arkiveres hos fungerende kasserer eller i forenings­lokalerne i mindst 5 år efter godkendelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.§ 10. Konkurrencer.

Tilmelding til DcH konkurrencer kan foretages af hundefører selv på DcH’s online tilmeldings­sy­stem, men tilmelding skal altid godken­des af bestyrelsen, der om nød­ven­digt kan fast­sætte kvalifika­tionskrav. Bestyrelsen har an­svaret for at hundene deltager i de klasser, hvor de retteligt hører hjemme.§ 11. Andre forhold

Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.§ 12. Opløsning

Stk. 1. Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på foreningens beståen.

Stk. 2. Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning, eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening leveres tilbage til denne.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens ejendele og kapital foreningen Dyrenes Beskyttelse.

Stk. 4. Opløsning af foreningen eller udmeldelse af landsforeningen DcH kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum. Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. generalforsamling med taleret.

Stk. 5. Referat af generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden 14 dage efter afholdelse. Vedtager 1. generalforsamling opløsning/ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelsen til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag. Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskrevet deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU medlem, selvskrevet med taleret.

Stk. 6. I tilfælde af udmeldelse eller evt. udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening, eller DcHs logo(er).

Nyheder

Sponsorer